Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie škály FCV-19S (Fear of COVID-19 Scale)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.66.3.298

Keywords:

Fear of COVID-19 Scale, fear of coronavirus, psychometric characteristics

Abstract

Verification of psychometric properties of the Slovak version of the FCV-19S (Fear of COVID-19 Scale)

Objectives. Fear of the new coronavirus, as an emotional response to a pandemic situation that has plagued the world since early 2020, has many implications for the behaviour and psychological experiences of the population. To measure the fear of coronavirus a 7-item Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S) was developed, now successfully used in more than 20 countries around the world. This study deals with the verification of psychometric characteristics of the Slovak version of FCV-19S, focusing on its factor structure, measurement invariance with respect to gender, reliability in terms of internal consistency, and convergent validity based on structural equation modelling (SEM) and based on the relationship to related constructs of anxiety, depression, and stress.
Sample and settings. Data were collected online (N=744; aged 17–78) during the ongoing coronavirus pandemic in Slovakia. Along with FCV-19S, World Health Organization-Five Well-Being Index, Perceived Stress Scale, and Coronavirus Anxiety Scale were administered to the respondents.
Results. The results of the confirmatory factor analysis supported the two-factor structure of the instrument with two subscales, Emotional and Physiological Symptoms. The FCV-19S has proven to be a gender-invariant tool, so it can be used to compare fear experiences in men and women. The results further indicate good internal consistency and convergent validity of the Slovak version of the scale.
Limitations. Measurement invariance of FCV-19S across age, education or ethnic groups was not tested in the present study. The stability of the scores over time was also not examined due to the cross-sectional design. The study is limited by online data collection and convenience sampling method.

 

Ciele. Strach z nového koronavírusu ako emocionálna reakcia na pandemickú situáciu, ktorá sužuje svet už od začiatku roka 2020, má mnoho súvislostí so správaním a prežívaním obyvateľstva. Na jeho zaznamenávanie bola odborníkmi vyvinutá 7-položková škála Fear of COVID-19 Scale (FCV-19S), ktorá je úspešne využívaná vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta. Táto štúdia sa venuje overeniu psychometrických charakteristík slovenskej verzie FCV-19S, pričom sa zameriava na overenie jej faktorovej štruktúry, invariancie merania vzhľadom na pohlavie, reliability v zmysle vnútornej konzistencie, konvergentnej validity v zmysle štrukturálneho modelovania (SEM) a na základe vzťahu s príbuznými premennými úzkosťou, depresivitou a stresom.
Výskumný súbor a metódy. Zber dát prebiehal online (N = 744; vek 17–78 rokov) počas prebiehajúcej pandémie koronavírusu na Slovensku. Okrem FCV-19S boli respondentom administrované WHO-5 Index osobnej pohody, Škála vnímaného stresu (PSS-10) a Škála úzkosti z koronavírusu (CAS).
Výsledky. Výsledky konfirmačnej faktorovej analýzy podporili dvojfaktorovú štruktúru nástroja s dvomi subškálami Emocionálne a Fyziologické symptómy. FCV-19S sa ukázal ako nástroj invariantný vzhľadom na pohlavie, je ho preto možné využiť na porovnanie prežívaného strachu u mužov a žien. Výsledky ďalej poukazujú na dobrú vnútornú konzistenciu a konvergentnú validitu slovenskej verzie škály.
Limity. V štúdii nebola overovaná invariancia merania FCV-19S vzhľadom na vek, vzdelanie a etnicitu. Vzhľadom na prierezový dizajn ďalej nebola zisťovaná stabilita nástroja v čase. Štúdia je tiež limitovaná online zberom dát a príležitostným výberom výskumnej vzorky.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Rajčániová, E., Pekárová, V., & Tomšik, R. (2022). Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie škály FCV-19S (Fear of COVID-19 Scale). Československá Psychologie, 66(3), 298-314. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.3.298

Issue

Section

Articles