Dosahovanie cieľov a prekonávanie prekážok mladých ľudí v období pandémie covid-19: kvalitatívna štúdia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.67.5.273

Keywords:

goals, planning, action crisis, pandemic, COVID-19, emerging adulthood

Abstract

Pursuing goals and overcoming obstacles of young people in the period of the COVID-19 pandemic: a qualitative study

Objectives. The aim of the study was to perform in-depth qualitative research of setting and pursuing goals, as well as overcoming obstacles in young adults during the COVID-19 pandemic.
Sample and setting. The sample comprised 30 people, ages 19-29 years (19 men), the average age was 24.37 (SD = 3.05).
Statistical analysis. Phenomenological qualitative analysis was performed.
Results. Qualitative analysis of the interviews revealed some already known key (main) topics of achieving the goals in young adults, however, it also revealed additional significant topics. The analysis indicated that prioritizing short-term goals can be a functional response to the decreased ability to achieve a long-term goal, but also that short-term goals are preferred because they strengthen self: self-efficacy, self-realisation, and provide satisfaction from the goal attainment. The analysis also revealed the importance of the phenomenon of goal interconnection, where a young adult’s planning does not have to be focused on meeting a goal at a certain time or age (clock-time style); on the contrary, a young adult may focus on events (event-time style). By achieving one goal, a person can shift to achieving another, interconnected goal. However, in young adults achieving the goal is not always associated with a feeling of satisfaction. Results also suggested that sharp changes in goals (goals instability) could potentially be also a strategy of further goal calibration, a strategy of finding goals that are meaningful and fulfilling. An important contribution of the research is studying the goals and planning of young adults during the second wave of the COVID-19 pandemic in Slovakia. The results propose that the
pandemic has the potential to affect all phases of the Mindset theory of Action Phases.
Limitations. The qualitative character of the study does not enable the results to be quantified.

Cieľom práce bolo hĺbkové skúmanie stanovovania si a dosahovania cieľov, ako aj prekonávanie prekážok u mladých dospelých v období pandémie COVID-19. Skúmaný súbor tvorilo 30 ľudí vo veku 19–29 rokov (19 mužov). Priemerný vek výskumného súboru bol 24,37 (SD = 3,05). Kvalitatívna analýza rozhovorov poukázala na niektoré už známe kľúčové (hlavné) témy dosahovania cieľov u mladých ľudí, avšak prináša aj ďalšie témy. Zistenia v oblasti dlhodobých cieľov poukazujú na to, že uprednostňovanie krátkodobých cieľov môže byť funkčnou odpoveďou na nemožnosť dosiahnuť dlhodobý cieľ, ale aj na to, že krátkodobé ciele sú preferované, pretože posilňujú self – pocit sebaúčinnosti, sebarealizácie a prinášajú uspokojenia z naplnenia cieľa. Analýzy poukázali tiež na dôležitosť fenoménu previazanosti cieľov, kedy plánovanie mladého človeka nemusí byť zamerané na naplnenie cieľa v istom čase, či veku (clock-time style), naopak, mladý človek sa môže zameriavať na udalosti (event-time style). Po dosiahnutí jedného cieľa začína vyvíjať aktivity smerom k ďalšiemu, previazanému cieľu. Dosiahnutie cieľa sa však nie vždy spája u mladých dospelých s pocitom uspokojenia. Zo zistení z oblasti „nestability cieľov“ mladých dospelých autori usudzujú, že výrazné zmeny cieľov sú potenciálne aj stratégiou kalibrácie, hľadania cieľov, ktoré jedinca napĺňajú a sú preňho zmysluplné. Dôležitým prínosom výskumu je aj sledovanie dynamiky plánovania a dosahovania cieľov mladých ľudí v období druhej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku. Z analýz vyplýva, že pandemické obdobie má potenciál zasiahnuť všetky fázy procesu výberu a dosahovania cieľa. Kvalitatívny charakter štúdie však neumožňuje kvantifikovať tieto zistenia.

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

Schrötter, J., Hricová, M. ., Kačmár, P. ., & Lovaš, L. . (2023). Dosahovanie cieľov a prekonávanie prekážok mladých ľudí v období pandémie covid-19: kvalitatívna štúdia. Československá Psychologie, 67(5), 273-290. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.5.273

Issue

Section

Articles