Individuálne reprezentácie lásky mladých ľudí na Slovensku a v Českej republike

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.67.5.315

Keywords:

cross-cultural comparison, emerging adulthood, love, partner relationships

Abstract

Individual representations of young people´s love in Slovakia and the Czech Republic

Objectives. The investigation of love has produced several psychological concepts and theories. In addition to general signs of love, several cross-cultural differences were also identified. The aim of the study was to verify the previously created a 5-factor model of love, which was created on the basis of individual representations of love of young people in Slovakia, and to find out whether this model is also valid in a cross-cultural Czech-Slovak comparison.
Sample and procedure. The research was conducted on a sample of 397 respondents from the Slovak Republic (M=23.1, SD=2.54, men=115; women=282) and 441 respondents from the Czech Republic (M=21, 5, SD=2.15; men=107; women=334) who were aged 18–29. The research was focused on this age cohort due to the fact that for this period of the so-called emerging adulthood is important to explore in the area of relationships and love.
Methods. Quantitative methodology was used in the research, the research was carried out with the help of an electronically administered questionnaire.  In the questionnaire, a previously verified scale of Individual representations of love was used. In the questionnaire were included questions concerning selected characteristics of partner relationships and demographic data.
Analyses. The data were processed by confirmatory factor analysis separately for the Czech and Slovak samples, further by correlation analyses and linear regression analysis, which showed relationships with other variables.
Results. The results showed in both countries 5 factors of individual representations of love: 1. physical love, commitment, building and searching, 2. spiritual love, 3. power and positive benefits of love, 4. the opposite side of love and 5. biological and self-centred love. Age and strength of religious faith were shown to be predictors of individual factors.
Limits. Since the research was not conducted on a representative sample and it mostly consisted of female university students, the possibilities of generalization are limited. This quantitative research also worked with a selected limited number of meanings of love.

Ciele. Doterajšie skúmanie lásky prinieslo viacero psychologických koncepcií a teórií. Okrem všeobecných znakov lásky boli identifikované aj viaceré kroskulturálne rozdiely. Cieľom štúdie bolo overiť 5-faktorový model lásky, ktorý bol vytvorený na základe individuálnych reprezentácií lásky mladých ľudí na Slovensku a zistiť, či tento model platí aj v kroskulturálnom porovnaní Českej a Slovenskej republiky.
Výskumný výber. Výskum bol realizovaný na vzorke 397 respondentov zo Slovenskej republiky (muži = 115; ženy = 282, M = 23,1; SD = 2,54) a 441 respondentov z Českej republiky (muži = 107; ženy = 334; M = 21,5, SD = 2,15). Výskum bol zameraný na vekovú kohortu 18–29 rokov, pretože pre toto obdobie tzv. vynárajúcej sa dospelosti je dôležité explorovanie v oblasti vzťahov a lásky.
Metóda. Vo výskume bola použitá kvantitatívna metodológia, výskum sa realizoval prostredníctvom elektronicky  administrovaného dotazníka. V dotazníku bola použitá predtým overená škála Individuálnych reprezentácií lásky. Dotazník sa tiež pýtal na vybrané charakteristiky partnerských vzťahov a na demografické údaje.
Analýzy. Dáta boli spracované konfirmačnou faktorovou analýzou osobitne pre českú a slovenskú vzorku, ďalej korelačnými analýzami a lineárnou regresnou analýzou, ktoré ukázali vzťahy s ďalšími premennými.
Výsledky. Výsledky ukázali v oboch krajinách 5 faktorov individuálnych reprezentácií lásky: 1. fyzická láska, záväzok,  budovanie a hľadanie, 2. spirituálna láska, 3. sila a pozitívne prínosy lásky, 4. odvrátená strana lásky a 5. biologická a sebastredná láska. Prediktormi jednotlivých faktorov sa ukázali byť vek a sila náboženskej viery.
Limity. Keďže výskum nebol realizovaný na reprezentatívnej vzorke a súbor zväčša tvorili vysokoškolské študentky, možnosti zovšeobecnenia sú obmedzené. Tento kvantitatívny výskum tiež pracoval len s vybraným obmedzeným počtom významov lásky.

Downloads

Published

2023-10-31

How to Cite

Lukšík, I., Petrů Puhrová, B., & Šrol, J. (2023). Individuálne reprezentácie lásky mladých ľudí na Slovensku a v Českej republike . Československá Psychologie, 67(5), 315-331. https://doi.org/10.51561/cspsych.67.5.315

Issue

Section

Articles