Generačné rozdiely v narcizme a hodnotovej orientácii

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51561/cspsych.66.3.315

Keywords:

generational differences, generation Y, generation Z, narcissism, value orientation

Abstract

Generational differences in narcissism and value orientation

Objectives. The present study aimed to investigate the generational and gender differences in narcissism score, and value orientation among Slovakian generations Y and Z.
Sample and settings. The sample of the research consisted of 955 participants, 192 men and 763 women. Generation Y consisted of 501 respondents and generation Z consisted of 454 respondents. The 16-Item Narcissistic Personality Inventory and Portrait Values Questionnaire were administered.
Hypotheses. The score of narcissism is higher in generation Z compared to generation Y and there are no differences in the value preference between these generations. There is a positive relationship between the narcissism score and individualistic values and a negative relationship between the narcissism score and collectivist values.
Statistical analyses. Descriptive statistics: percentage, averages and standard deviations. Inferential statistics: ANOVA, Pearson correlation analysis, Z-test for independent samples, multiple linear regression. The obtained data were analyzed by SPSS.
Results. The results revealed higher narcissism scores among generation Y in comparison to generation Z, with men having a higher rate of narcissism. The results indicated differences between the generations and gender in the preference for the values of power, hedonism, stimulation, benevolence, universalism and security. The data supported a significant positive relationship between narcissism and individualistic values; a negative relationship between narcissism and collectivist values, regardless of gender and generation. The preference for individualistic values was predicted by narcissism and generation; within collectivism, only narcissism proved to be a significant predictor.
Limitations. The limitations result from data collection, research design, the nature of the research group and the methods used. The results are valid for the researched group only.

 

Ciele. Cieľom štúdie bolo skúmať generačné a rodové rozdiely v miere narcizmu a hodnotovej orientácie príslušníkov generácie Y a Z na Slovensku.
Súbor a metóda. Výskumný súbor tvorilo 955 respondentov, pozostávajúci zo 192 mužov a 763 žien. Generáciu Y reprezentovalo 501 respondentov, generáciu Z reprezentovalo 454 respondentov. U respondentov bol administrovaný 16-položkový Inventár narcistickej osobnosti a Schwartzov dotazník hodnotových portrétov.
Hypotézy. Miera narcizmu je vyššia u generácie Z v porovnaní s generáciou Y. Neexistujú rozdiely v preferencii hodnôt medzi príslušníkmi generácií Y a Z. Existuje pozitívny vzťah medzi mierou narcizmu a preferenciou individualisticky zameraných hodnôt; a negatívny vzťah k preferencii kolektivisticky zameraných hodnôt.
Štatistická analýza. Deskriptívna analýza: percentá, priemery, smerodajné odchýlky. Inferenčná analýza: ANOVA, Pearsonova korelačná analýza, Z-test pre 2 nezávislé výbery, viacnásobná regresná analýza. Získané dáta boli analyzované štatistickým programom SPSS.
Výsledky. Výsledky ukázali vyššiu mieru narcizmu u generácie Y v porovnaní s generáciou Z, pričom vyššiu mieru narcizmu dosiahli muži. Výsledky poukázali na štatisticky signifikantné generačné a rodové rozdiely v preferencii hodnôt moc, hedonizmus, stimulácia, benevolencia, univerzalizmus a bezpečie. Výskum potvrdil významný pozitívny vzťah medzi narcizmom a preferenciou individualistických hodnôt; negatívny vzťah medzi narcizmom a preferenciou kolektivistických hodnôt bez ohľadu na rod a generačnú príslušnosť. Preferenciu individualistických hodnôt predikovala miera narcizmu a generačná príslušnosť, u kolektivizmu sa ako signifikantný prediktor ukázala len miera narcizmu.
Obmedzenia. Obmedzenia vyplývajú zo zberu dát, designu výskumu, charakteru výskumného súboru a použitých metód. Výsledky platia iba pre skúmaný výskumný súbor.

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Urukovičová, N. (2022). Generačné rozdiely v narcizme a hodnotovej orientácii. Československá Psychologie, 66(3), 315-331. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.3.315

Issue

Section

Articles