Prykhodko, I., Kolesnichenko, O., Matsehora, Y., Aleshchenko, V., Kovalchuk, O., Matsevko, T., Krotiuk, V., & Kuzina, V. (2022). Effects of posttraumatic stress and combat losses on the combatants’ resilience. Československá Psychologie, 66(2), 157-169. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.2.157