Prykhodko, I., Kolesnichenko, O., Matsehora, Y., Aleshchenko, V., Kovalchuk, O., Matsevko, T., Krotiuk, V. and Kuzina, V. (2022) “Effects of posttraumatic stress and combat losses on the combatants’ resilience”, Československá psychologie, 66(2), pp. 157-169. doi: 10.51561/cspsych.66.2.157.