Prykhodko, I., O. Kolesnichenko, Y. Matsehora, V. Aleshchenko, O. Kovalchuk, T. Matsevko, V. Krotiuk, and V. Kuzina. “Effects of Posttraumatic Stress and Combat Losses on the combatants’ Resilience”. Československá Psychologie, vol. 66, no. 2, Apr. 2022, pp. 157-69, doi:10.51561/cspsych.66.2.157.